Hotline: 0913 758 060     Email: info@minhnguyenquang.com.vn

Sản phẩm

Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
Videos

DẦU BÔI TRƠN CHO QUI TRÌNH KÉO DÂY NHÔM


       Daàu keùo daây Nhoâm TECTYL PRESS Series 16xx ñöôïc ñaëc cheá chuyeân duïng cho ngaønh caùn keùo daây Nhoâm & ñònh daïng Nhoâm. TECTYL PRESS Series 16xx coøn ñöôïc duøng trong caùc qui trình ñònh hình vaø in caùc loaïi daây – Taám - baûn kim loaïi maøu cuõng nhö qui trình keùo daây ñoàng / nhoâm côû lôùn.

       TECTYL PRESS Series 16xx coøn coù caùc ñaëc tính boâi trôn ñaëc bieät, chöùa caùc phuï gia chuyeân bieät ND cuûa doøng saûn phaåm HOUGHTON KOREA – TECTYL VALVOLINE. Daàu boâi trôn TECTYL PRESS Series 16xx laøm giaûm heä soá ma saùt – giaûi nhieät trong quy trình keùo ñoái vôùi maùy vaän haønh toác ñoä cao, keùo daây ôû kích thöôùc lôùn.

        TECTYL PRESS Series 16xx öu ñieåm hôn caùc loaïi daàu keùo khaùc ôû ñaëc ñieåm ngoaøi quy trình keùo coøn ñöôïc söû duïng caùn eùp, ñuøn – gia coâng sôïi – taám - baûn kim loaïi saùng hôn, cho pheùp toác ñoä hoaït ñoäng nhanh hôn, khuoân keùo – khuoân ñònh hình ñöôïc laøm maùt hôn nhôø ñaëc tính boâi trôn vaø giaûi nhieät laøm giaûm vieäc thay khuoân ñònh hình – ñònh daïng – khuoân keùo Captan môùi.

        Ñöôïc söï tín nhieäm cuûa caùc haõng maùy keùo haøng ñaàu treân theá giôùi : NEIHOFF , SYNCRO, BONGAR MACHINE – GERMENY, SAMP - ITALIA, FRIGECO- ITALIA, HENRICH, SICTRA, LESMO EURO – ITALIA, SANFENG, PAN-PIONEER, ITO-SHAN, HEIFEI – SMARTER, CHINA, TAIWAN, KOREA, JAPAN MC.v.v.         

 

Qui trình kéo dây Nhôm - Máy kéo Trung Quốc

Đối tác

Đã thêm vào giỏ hàng !

Xem giỏ hàng
zalo
zalo