SẢN PHẨM
SẢN PHẨM DẦU BÔI TRƠN CHO QUI TRÌNH MÁY KÉO NHIỀU ĐƯỜNG (MULTIWIRE) - KÉO TRUNG (INTERMEDIUM WIRE) - KÉO NHỎ (FINE WIRE)

 

  

  Qui trình kéo nhiều đường

Qui trình kéo trung và kéo nhỏ

           Daàu boâi trôn HOUGHTO Series WD 48 - TT Series WD 26xxxEC (HOUGHTON) nhôø vaøo nhöõng thuoäc tính boâi trôn vaø laøm saïch chuyeân bieät ôû möùc cao, cho pheùp duøng cho taát caû caùc loaïi maùy keùo ña ñöôøng nhieàu daây vôùi toác ñoä keùo cao vaø tyû leä phaàn traêm ñöùt daây thaáp. Nhuõ töông HOUGHTO Series WD 48 - TT Series WD 26xxxEC (HOUGHTON) raát toát bôûi khaû naêng boâi trôn, laøm saïch, tính oån ñònh cao.

HOUGHTO Series WD 48 - TT Series WD 26xxxEC (HOUGHTON) coøn ñöôïc duøng ñeå ñònh daïng trong quy trình gia coâng kim loaïi nhö caùn, eùp, daäp, daäp vuoát – Deep Drawing, Comforming, ñònh hình kim loaïi, baûo quaûn kim loaïi, choáng va ñaäp – traày xöôùc – baûo beä beà maët daây – CHOÁNG OXIDE sau khi ñònh hình.

Sản phẩm ñöôïc ñaëc cheá ñeå ñaït ñöôïc tính chaát choáng oxi hoaù toái ña cho caû daây ñoàng vaø vôùi nhöõng phaàn nhoâm cuûa heä thoáng maùy. Ngoaøi ra, daàu naøy coù ñaëc tính khaùng vi sinh, naám, vi khuaån toát – tuoåi thoï söû duïng cao – tieát kieäm- khaû naêng laøm saïch daây ñaëc bieät phuø hôïp vôùi coâng ngheä keùo daây oâ toâ, keùo daây ôû lónh vöïc coâng ngheä cao cho öùng duïng haøng khoâng – vuõ truï.

Sản phẩm đöôïc söï tín nhieäm cuûa caùc haõng maùy keùo haøng ñaàu treân theá giôùi : NEIHOFF - GERMENY, SYNCRO, BONGAR MACHINE – GERMENY, SAMP - ITALIA, FRIGECO- ITALIA, HENRICH, SICTRA, LEXMO EURO – ITALIA, SANFENG, PAN-PIONEER, ITO-SHAN, HEIFEI – SMARTER, CHINA MACHINE, TAIWAN MACHINE, JAPAN MACHINE  v.v.

Ñaëc bieät ñöôïc khuyeán khích cho söû duïng maùy keùo nhieàu ñöôøng NEIHOFF MACHINE MMH 101 – RMA 201 / MMH 102 / MMH 112 – RMA 201 / MMH 104 – RMA 201.

SAMP – ITALIA MT 60 / MT 80 / MT 105-80 vôùi heä thoáng uû RC 180 – RC 200 – RC 250.

MULTIWIRE MACHINE

Máy kéo nhiều đường Henrich

 

Máy kéo nhiều đường Neihoff

 

Máy kéo nhiều đường SAMP

Máy kéo trung

 

Sản phẩm cùng loại
Đối Tác
CÔNG TY TNHH TM - DV MINH NGUYÊN QUANG
Địa Chỉ: 19 Năm Châu, P. 11, Q.Tân Bình, Tp. HCM
HP: 0913 758 060 - ĐT: (84.28) 39718 200 - (84.28) 62974 047
Email: info@minhnguyenquang.com.vn

© 2008 - 2014 Minh Nguyên Quang

Design By Vihan