SẢN PHẨM
DẦU CHO HỆ THỐNG Ủ

 

    Daàu TECTYL ANNEALING 6100 laø daàu ñaëc bieät duøng ñeå uû - Annealing -Washing, coating daây ñoàng ñoû, ñoàng thau vaø ñoàng maï thieác, muïc ñích choáng ræ seùt, oxi hoùa, choáng ñoåi maøu daây vaø baûo veä beà maët daây ñoàng trong thôøi gian daøi (WIRE ROD 8mm – 13mm- 20mm)cho heä thoáng ÑUÙC -CAÙN ÑOÀNG UPCAT ® OUTOKOMPU, RAUTOMEAT, CCR- PROPEZI ITALIA, SCR – SOUTHWIRE USA. Cho heä thoáng maùy keùo UÛ lieân tuïc, uû ñieän nhieàu ñöôøng töø 4mm -2,6 mm – 0,02mm vôùi heä thoáng uû 20 line – 40 line.

    TECTYL ANNEALING 6100 laø böôùc ñoät phaù coâng ngheä nhaèm taêng khaû naêng toái ña cho vieäc uû vaø baûo quaûn daây ñoàng, choáng laïi söï ñoåi maøu daây, oxi hoùa, lôùp baûo veä hoaøn thieän vaø beàn vöõng treân beà maët saûn phaåm trong quaù trình Annealing – Washing caùc kích côõ day khaùc nhau).

     TECTYL ANEALING 6100 laø daàu chuyeân duïng tan hoaøn toaøn trong nöôùc, raát hieäu quaû trong vieäc boâi trôn – laøm saïch – baûo veä beà maët daây ñoàng – daây nhoâm sau quy trình uû - Casting. Raát oån ñònh trong quaù trình uû – ñuùc caùn ñoàng.

      Daàu uû TECTYL ANNEALING 6100 goác Sythetic toång hôïp töø goác daàu thöïc vaät coù nhöõng phuï gia cho pheùp vieäc uû chuyeân bieät ñoái vôùi maùy keùo ñôn sôïi - nhieàu ñöôøng, nhieàu kích côõ daây, quy trình khaùc nhau chaïy ôû toác ñoä cao raát thaân thieän vaø an toaøn vôùi moâi tröôøng vaø con ngöôøi. 

                            Hệ thống ủ máy kéo trung

Sản phẩm cùng loại
Đối Tác
CÔNG TY TNHH TM - DV MINH NGUYÊN QUANG
Địa Chỉ: 19 Năm Châu, P. 11, Q.Tân Bình, Tp. HCM
HP: 0913 758 060 - ĐT: (84.8) 39718 200 - Fax: (84.8) 62974 047
Email: info@minhnguyenquang.com.vn

© 2008 - 2014 Minh Nguyên Quang

Design By Vihan